สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

vocational education institute southern 3

      

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓


นายสมพงค์  จตุทอง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
 

   ข่าวสถาบัน


      - ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๒ การสอบสัมภาษณ์ ในการคัดสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ
                รายละเอียดประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ
                รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒      - ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดประกาศ
        ด้านการเงินและบัญชี              รายชื่อและสถานที่สอบ
        ด้านบริหารงานทั่วไป              รายชื่อและสถานที่สอบ
        ด้านพัสดุ                               รายชื่อและสถานที่สอบ
        ด้านเลขานุการ                       รายชื่อและสถานที่สอบ
        ด้านวิชาการศึกษา                  รายชื่อและสถานที่สอบ
        ด้านสารสนเทศ                       รายชื่อและสถานที่สอบ
        ไม่ผ่านคุณสมบัติ                     รายชื่อ
      - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตั้งแต่วันี่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดประกาศ คำร้องขอสมัครและใบสมัคร


    เอกสาร สถาบัน


      - ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
            เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

            เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
            รายละเอียดประกาศ คำร้องขอสมัครและใบสมัคร


Copyright © 2015. All Rights Reserved.