ข่าวประชาสัมพันธ์


 

แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1468229599.nv

[Download]  
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา1468229599.nv [Download]  

   

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

   

          รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย


[Download PDF]  
          รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอวิสัยทัศน์ การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
[Download PDF]  

          การรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว


[Download PDF]  
     
สำนักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา     
VEIS3 logo thai

เอกสาร ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา ปีการศึกษา 2560

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 

[Download PDF] [Download Word]