krut   

ประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน

และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

Download  download pdf  
krut

ประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

เรื่อง การสรรหารองผู้อำนวยสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

Download  download pdf  
logo veis3

แบบฟอร์มแบบเสนอชื่อรับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน

และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน (เสนอโดยส่วนราชการในสังกัด)

Download download pdf  Word2007
logo veis3

แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อสมควรเข้ารับการแต่งตั้งให้เป็น

รองผู้อำนวยการสถาบัน  และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

Download  download pdf  Word2007
logo veis3

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน

และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖

Download  download pdf