ข่าวประชาสัมพันธ์    

 8PBH1J8Wขยายเวลาการรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว

download pdf Word2007
     
 สำนักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา     
VEIS3 logo thai

เอกสาร ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ลงวันที่ 4 ก.พ. 59

download pdf Word2007
VEIS3 logo thai

เอกสาร แผนการฝึกในสถานประกอบการ

ลงวันที่ 26 ม.ค. 59

download pdf Word2007
 VEIS3 logo thai

 เอกสาร คู่มือปฏิบัติงานระบบทวิภาคี : ครูฝึก

ลงวันที่ 26 ม.ค. 59

 download pdf  Word2007
 VEIS3 logo thai

 เอกสาร คู่มือปฏิบัติงานระบบทวิภาคี : ครูนิเทศ

ลงวันที่ 26 ม.ค. 59

 download pdf  Word2007