krut

คำสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สั่ง ณ วันที่ : 21 ส.ค. 2558

Download download pdf  
 krut

คำสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สั่ง ณ วันที่ : 21 ส.ค. 2558

 Download  download pdf  
         
 logo veis3

ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศวันที่ : 21 ส.ค. 2558

 Download download pdf  
 logo veis3

ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศวันที่ : 21 ส.ค. 2558

 Download download pdf  
         
logo veis3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน

และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศวันที่ :14 ส.ค 2558

Download download pdf  
logo veis3

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน

และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศวันที่ : 13 ส.ค 2558

Download download pdf  
         
krut   

ประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน

และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

Download download pdf  
krut

ประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

เรื่อง การสรรหารองผู้อำนวยสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

Download download pdf  
logo veis3

แบบฟอร์มแบบเสนอชื่อรับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน

และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน (เสนอโดยส่วนราชการในสังกัด)

Download download pdf Word2007
logo veis3

แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อสมควรเข้ารับการแต่งตั้งให้เป็น

รองผู้อำนวยการสถาบัน  และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

Download download pdf Word2007
logo veis3

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน

และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖

Download  download pdf  
         
         
ข่าวกิจกรรม
 
DSC 0054 resize

     โครงการเตรียมความพร้อมครูผู้สอนในระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

     เรื่อง การจัดทำแผนการฝึกอาชีพและประเมินผลการฝึก ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558