สำนักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา     
VEIS3 logo thai

เอกสาร ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ลงวันที่ 4 ก.พ. 59

download pdf Word2007
VEIS3 logo thai

เอกสาร แผนการฝึกในสถานประกอบการ

ลงวันที่ 26 ม.ค. 59

download pdf Word2007
 VEIS3 logo thai

 เอกสาร คู่มือปฏิบัติงานระบบทวิภาคี : ครูฝึก

ลงวันที่ 26 ม.ค. 59

 download pdf  Word2007
 VEIS3 logo thai

 เอกสาร คู่มือปฏิบัติงานระบบทวิภาคี : ครูนิเทศ

ลงวันที่ 26 ม.ค. 59

 download pdf  Word2007