• ข่าวประชาสัมพันธ์

     - การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ                               
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า (ELECTRICAL TECHNOLOGY)
รายละเอียด                                                                                

     - ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้า                   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ( สำรอง )                     
รายละเอียด                                                                                

     - ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้า                   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗                     

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓                                 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่            วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี               วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี                   
วิทยาลัยเทคนิคยะลา                  วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี                                                           - ตัวอย่างแบบ วุฒิบัตร การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ        
ประจำปีการศึกษา 2556
                                                                            

ดาวน์โหลด

     - ตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓                                                           

ดาวน์โหลด ตราสถาบัน    

  • ข่าวสารสถาบัน

ขอเสดงความยินดีกับ นายสมพงค์ จตุทอง
รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2556ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สัญจร) ครั้งที่ 9/2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สัญจร)
ณ ห้องประชุมทักษิณา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ในโอกาสนี้ คณะกรรมการสภาสถาบันได้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย และตรวจสอบสภาพจริง
ในการเตรียมความพร้อมเปิดสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3     -   อ่านข่าวทั้งหมด                                                                                                                                


นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓


นายสมพงค์  จตุทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

  • LINK หน่วยงาน