สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

vocational education institute southern 3

  

      

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓


นายสมพงค์  จตุทอง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
 

   ข่าวสถาบัน    ข่าว สอศ.


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓